Vnitřní řád LDN

Děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete tím, že se svěřujete do péče našeho zařízení. Všichni naši zaměstnanci Vám budou poskytovat kvalitní zdravotní, sociální péči a nezdravotnické služby na profesionální úrovni s ohleduplností, taktem a vysokou dávkou empatie. Naší snahou bude pomoci dosáhnout a upevnit  Vaše zdraví nebo alespoň zmírnit zdravotní potíže. Pomáhejte nám zejména svým pozitivním přístupem k léčbě a dodržování pravidel tohoto předpisu.

Dokument, který právě čtete, je v souladu se zákonem. č. 372/2011 Sb., v platném znění, obsahuje soubor nejdůležitějších informací a pokynů, Vašich práv, ale i omezení, se kterými se v průběhu hospitalizace v LDN Rybitví můžete setkat.

Příjem

V příjmové ambulanci předložíte občanský průkaz, kartičku pojišťovny, která bude plátcem nákladů za Vaši léčbu. Civilní oblečení si můžete uložit na pokoji, kde jsou uzamykatelné skříně. Všechny věci, které si přinášíte do LDN, budou personálem s Vámi sepsány, kopii seznamu dostanete do rukou. Vlastní prádlo můžete používat jen v případě časté výměny, špinavé nesmí být skladováno na pokojích.

Pokud máte smyslové postižení a ve Vašem pohybu a činnostech využíváte psa, se speciálním výcvikem, smíte si jej ponechat na pokoji, pokud ale nenaruší práva ostatních pacientů a pokud si sami zajistíte péči o něj ( strava, venčení ..).  Přítomnost  asistenčního psa na pokoji schvaluje náměstek pro léčebnou a preventivní péči. Veškerá péče o zvíře musí být zajištěna pacientem, a to i za cenu využívání služeb externí organizace. Pacient plně odpovídá za chování psa. LDN Rybitví se žádným způsobem nepodílí na úhradě nákladů spojených s pobytem vodícího nebo asistenčního psa v jejím areálu.

Během přijetí k hospitalizaci Vám sestra připevní na zápěstí měkký plastový identifikační náramek, na kterém bude uvedeno Vaše jméno a další údaje o oddělení, na kterém jste hospitalizován(a). Personál se Vás bude při různých příležitostech i opakovaně dotazovat na Vaše jméno. Těmito dvěma jednoduchými opatřeními chceme zajistit, aby byla zdravotní péče vždy poskytována správnému pacientovi. Nebojte se opakovat Vaše jméno každému zdravotníkovi, který Vám bude péči poskytovat.

Nekuřácké zařízení
LDN Rybitví je nekuřácké zařízení. Není povoleno kouření v celém areálu léčebny vč. venkovních prostor.

Cenné věci

Cenné věci jako jsou šperky, spořitelní knížky, větší obnosy peněz, platební karty apod. si raději ponechte doma. Pokud si je každopádně chcete u nás ponechat, můžete si je uložit v ústavním trezoru a při odchodu vzít zpět. Necháte-li si je v noční stolku, mohou se ztratit a naše zařízení za něj nenese zodpovědnost. Stejný případ jsou mobilní telefony, které nemůžeme za Vás hlídat.

Pokud chcete v léčebně používat vlastní elektropřístroje, musíte donést revizní zprávu o bezporuchovém stavu přístroje. Ten, pokud je objemnější, musí být schválen personálem, aby nemohl bránit případně provozu na pokoji.

V případě úmrtí pacienta v LDN Rybitví se stávají cennosti a hodnotné věci součástí pozůstalosti a budou osobám, které na ně budou mít nárok, vydány až v rámci proběhlého dědického řízení.

Léky

Při příjmu informujte svého ošetřujícího lékaře o všech svých lécích, které užíváte. Léky, které máte u sebe, odevzdejte na stanici zdravotní sestře. Sami žádné léky neužívejte, mohlo by dojít ke změně nebo zhoršení Vašeho zdravotního stavu. Lékař Vám nastaví léky tak, aby vyhovovala aktuálnímu zdravotnímu stavu. Léky budete dostávat od zdravotní sestry v přesných dávkách a určeném čase. Pokud máte po některých lécích negativní pocity, oznamte tuto skutečnost lékaři nebo sestře.

Informace

Od svého ošetřujícího lékaře budete dostávat informace o Vašem zdravotním stavu, o léčebných postupech a doporučení. Máte nárok na vypovídající, úplné informace. Pokud je chcete sdílet se svými blízkými, při příjmu nahlásíte jména svých rodinných příslušníků nebo přátel či jinak Vám blízkých osob, která budou uvedena v Informovaném souhlasu. Potom pouze těmto osobám můžeme podávat informace o Vás, nikomu jinému. Pokud chcete, abychom telefonicky podávali o Vás informace určeným osobám, domluvte si prosím heslo, které při příjmu nahlásíte sestře, ta je zapíše do Informovaného souhlasu a při telefonickém rozhovoru se na něj bude personál odkazovat. Vás žádáme o spolupráci ve smyslu stanovení jedné, max. dvou kontaktních osob, které se budou telefonicky na Vaše zdraví ptát. Mějte porozumění se zdravotníky, kteří nemají časovou kapacitu komunikovat s rozsáhlým okruhem Vašich blízkých osob.

Během Vašeho pobytu v léčebně bude o Vás pečovat tým lékařů, fyzioterapeutů, zdravotních sester  a ostatních zdravotnických pracovníků. Tým lékařů vede náměstek léčebně preventivné péče se svým zástupcem primářem LDN. Fyzioterapeutický tým je veden vedoucí fyzioterapeutkou, zdravotní sestry vede na stanicích staniční sestra, celý ošetřovatelský tým vede hlavní sestra se svou zástupkyní. Pokud budete mít potřebu s vedením hovořit, své požadavky na konzultaci směřujte na personál stanice.

Lékařské vizity probíhají na stanicích v ranních a odpoledních hodinách, 1x týdně je hlavní vizita .

V naší léčebně pracuje tým zdravotně sociálních pracovníků, který Vám pomůže řešit osobní i sociální problémy. Zajistí pomoc pacientům, kteří po propuštění potřebují pomoc, kteří chtějí pomoci se zajištění sociálních zařízení, potřebují sociální radu.

LDN Rybitví je výukovým pracovištěm pro Univerzitu Pardubice pro přípravu budoucích zdravotně sociálních pracovníků i zdravotnických pracovníků. I Vy se můžete rozhodnout, zda chcete, aby Vás ošetřovali studenti pod dozorem našich zkušených mentorek.

Diagnostika a léčba bolesti

Bolest anebo jiné nepříjemně vnímané pocity (tlaky, pálení, řezání atp.) jsou subjektivní pocity každého jedince a medicína ji nedokáže žádným nástrojem změřit. Léčba bolesti je důležitou součástí léčebného procesu. O jejím vzniku a charakteru je nutné včas informovat ošetřující personál, aby vám mohl poskytnout maximálně možný komfort. Vaše sdělení napomůže nejen ke stanovení diagnózy Vašeho onemocnění a Vašich potíží, ale ovlivní i příslušnou léčbu a umožní lékaři bolest zmírnit či odstranit. Pokud tlumení bolesti budete považovat za nedostatečné, oznamte to lékaři a máte právo kdykoliv požádat úpravu léčby bolesti.

Léčebná strava

Do LDN Rybitví je dodávaná strava z Pardubické nemocnice formou léčebné výživy. Ta je součástí léčebného režimu, lékař stanovuje dietu s ohledem na Váš celkový zdravotní stav. Jejím nedodržováním narušujete celý proces léčení. Spolupracujeme s týmem nutričních terapeutů z Pardubické nemocnice. Z opodstatněných důvodů můžeme upravovat pro Vás skladbu jídelníčku, Vaše přání sdělte staniční sestře nebo ošetřujícímu lékaři.

Strava, pokud lékař nestanoví jinak, je podávána :

snídaně od 7:15 h, oběd od 11:15 h, večeře od 17:00 h. Druhá večeře u speciální diety ve 21:00 h., většinou v návaznosti na večerní léky.

Pokud Vaše rodina bude přinášet na návštěvy jídlo, nápoje nebo si je sami zakoupíte, zeptejte se zdravotních sester, zda je můžete konzumovat, aby Vám nezpůsobily negativní zdravotní problémy. Potraviny si můžete ukládat po označení Vaším jménem do chladničky, personál při pravidelných kontrolách bude kontrolovat jejich dobu použitelnosti. Při zjištění špatného stavu uložené stravy nebo prošlou dobu použitelnosti, oznámí stav pacientovi a potraviny zlikviduje. Zbytky jídel na pokojích pacientů nesmí zůstávat. Potraviny bez označení doby použitelnosti jsou po 24 hodinách likvidovány.

Používání alkoholických nápojů a omamných látek je v léčebně zakázáno.

Hygienická péče

Lůžko pacientů se upravuje minimálně 1x denně a dále dle potřeby. Výměna prádla je prováděna při jeho znečištění. Z důvodů hygienických si nesedejte ani nelehejte v civilním oblečení a obuvi. Větrejte pokoje.

Dbejte na dodržování osobní hygieny. Nejdůležitější, nejúčelnější a zároveň nejlevnější formou prevence přenosu choroboplodného zárodku a vzniku nemocniční (nozokomiální) nákazy je hygiena, zejména hygiena rukou. Je účinným postupem v prevenci šíření infekcí od pacienta k pacientovi a od pacienta ke zdravotníkovi a naopak. Sledujte, zda personál, který Vás ošetřuje, dodržuje svou povinnost dezinfikovat si ruce, kdykoli se Vás dotýká. Vy sami buďte při hygieně pečliví. Na nutnost mýt si ruce upozorněte také své blízké, když za Vámi přijdou na návštěvu.

Pacienti u nás mají právo na čisté a upravené lůžko, mají také povinnost jej v čistotě udržovat. Čistotu udržujte na pokojích, na chodbách, na sociálním zařízení i v parku LDN.

Návštěvy

Návštěvní doba je v léčebně od 10:00 h, do 18:00 h. Mimo určený čas je možné domluvit návštěvu jen v mimořádných případech, výjimku uděluje náměstek léčebně preventivní péče.

Při vstupu do zařízení provádějte desinfekci rukou, dávkovač s dezinfekcí na ruce je u vchodu s informačním letákem. Svoji návštěvu vždy ohlaste zdravotní sestře, nikdy nevstupujte na pokoje bez souhlasu personálu.

Pokud se budou provádět v době návštěv na pokoji ošetřovatelské úkony , budete vyzváni k opuštění poje. Požádejte své příbuzné nebo známé, aby brali ohled na ostatní nemocné na pokoji, aby se chovali ukázněně, nesedali na lůžka a pamatovali, že nemocní potřebují klid. Dále je požádejte, aby Vás navštěvovali v menších skupinkách.

Denní režim

V naší léčebně chceme pacientům poskytnout co největší pohodlí, proto je budíme až v 6:15 h. Zásada bude porušena jen v individuálních případech při závažných medicínských nebo provozních důvodech. Chceme Vám ponechat dostatek volnosti, jen se při větším počtu pacientů na oddělení musíme snažit chovat k sobě ohleduplně, respektovat se navzájem, uznávat práva ostatních a nerušit se v době poledního klidu a po 21. hodině.

Nesmíte opouštět areál léčebny v době hospitalizace bez souhlasu lékaře!

Kouřit smíte jen ve vyhrazených místech - což jsou venkovní prostory LDN. Než půjdete kouřit, musíte informovat personál o opuštění stanice.

Nadstandartní pokoje

V léčebně z provozních důvodů nejsou k dispozici nadstandartní pokoje.

Povinnosti pacienta

Pacient je povinen dodržovat individuální léčebný plán, pokud s ním vyslovil svůj souhlas.

Je povinen informovat lékaře o svém zdravotním stavu, o svých pocitech, bolesti.

Pacient je povinen řídit se tímto vnitřním řádem. Jeho nerespektování může vést k předčasnému ukončení pobytu v léčebně.

Zákon o zdravotních službách jednoznačně stanovuje, že zdravotnické zařízení může ukončit péči o pacienta v případě, že pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup ( pokud s ním souhlasil) nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není ovlivněno zdravotním stavem.

Propuštění

O datu propuštění Vás bude informovat lékař předem, abyste si mohl/a/ zajistit včas odvoz domů.

Před propuštěním Vás bude ošetřující lékař informovat o následných opatřeních souvisejících s léčbou a možnostech další eventuální péče, zároveň obdržíte předběžnou nebo definitivní propouštěcí zprávu.

Pokud Vám některé informace podané při propuštění nebudou srozumitelné, využijte svého práva a ihned se lékaře, který Vás propouští, zeptejte.

Před propuštěním z oddělení odevzdejte všechny zapůjčené předměty.

Pokud bude Vaše hospitalizace dlouhodobějšího charakteru, je možné na základě zhodnocení Vašeho zdravotního stavu umožnit návštěvu domova vystavením tzv. propustky –povoleného vzdálení na dobu určitou.

Předčasné propuštění z léčebny může být na základě Vašeho přání a to po sepsání písemné žádosti tzv. negativního reversu.

Podněty, stížnosti a pochvaly

Vaše názory jsou pro nás cenným zdrojem informací, díky kterým můžeme posuzovat a zlepšovat kvalitu poskytované péče. Pokud chcete podat podnět, stížnost nebo pochvalu můžete zvolit některý z následujících způsobů:

  • osobně – vše s Vámi sepíše zaměstnanec LDN,
  • písemně – sepsané podněty, stížnosti nebo pochvaly je možno vložit do schránky umístěnou na chodbě v 1. NP budovy „A“, zaslat poštou na LDN Rybitví, Činžovních domů 139-140, nebo osobně předat personálu LDN.
  • elektronicky – podnět, stížnosti nebo pochvalu zašlete elektronicky na adresu ldn@ldn_rybitvi.cz,
  • telefonicky na tel. č. 466680125 (vnitřní linka 124).

Prosíme, abyste své podněty, stížnosti či pochvaly podepsali. Anonymní podání nedokážeme uspokojivým způsobem vyšetřit, ani řešit.

V případě krádeží odložených věcí se obraťte na personál pracoviště, který zajistí další postup.