Informace pro pozůstalé

 

INFORMACE PRO POZŮSTALÉ

 

 

Vážení pozůstalí,

smrt blízkého člověka patří k nejtěžším chvílím v lidském životě. Proto nám dovolte, abychom Vám projevili upřímnou soustrast. I přes velký zármutek, je nezbytné neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem, které jsou dány zákonem. Proto nám dovolte nabídnout Vám několik informací, jež Vám mohou pomoci se zajištěním nezbytných úkonů v tomto obtížném období spojeném s úmrtím blízkého člověka.

 

Informace o úmrtí

 • O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká, je-li nám známa nebo jiná osoba, která je uvedena ve zdravotnické dokumentaci zemřelého jako kontaktní osoba.
 • Nezbytné informace týkající se úmrtí pacienta podává ošetřující lékař. Mimo pracovní dobu podává informace o úmrtí službu konající lékař.

 

Předání osobních věcí zemřelého

 • Oblečení, osobní věci včetně finanční částky (pokud byla tato částka součástí osobních věcí zemřelého) si mohou pozůstalí převzít na příslušném oddělení LDN, kde byl zemřelý hospitalizován. Tato pozůstalost bude předána příbuzným v řadě přímé, tj. předci a potomci, jiným osobám v poměru rodinném či obdobném (sourozenci, manžel a registrovaný partner) nebo osobám, které se za blízké navzájem považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní. Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem, přičemž při předání uvede číslo svého občanského průkazu.

 

Pozůstalost

 • V případě, že měl zemřelý v depozitu pokladny uloženou finanční částku nebo starobní, vdovský (vdovecký), invalidní důchod, poté tato částka podléhá dědickému řízení.
 • Pozůstalost je LDN hlášena okresnímu soudu v Pardubicích a je uložena v depozitu LDN do doby vydání rozhodnutí o dědictví.
 • Dědické řízení se zahajuje, jakmile se příslušný soud dozví o úmrtí od matriky. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení jsou pozůstalí notářem písemně vyzváni.
 • Pokud po zemřelém zůstaly na dané poště, kde si přebíral důchod , nevyzvednuté důchody, je třeba, aby jste tuto skutečnost nahlásili danému notáři.
 • Pro vyzvednutí pozůstalosti v pokladně LDN budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví (s razítkem o nabytí právní moci) a občanský průkaz.

 

 

Objednání pohřbu

 • Pro potřeby osob zařizujících pohřeb je vydán „List o prohlídce zemřelého“, a to na základě předložení průkazu osobní totožnosti, který použijí k pohřební službě jako podklad pro objednání pohřbu.
 • Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby bez ohledu na to jakou pohřební službou byl proveden převoz těla zemřelého.
 • Oblečení pro zemřelého vystavitelé pohřbu předají na jimi vybranou pohřební službu.

 

Podklady potřebné k vydání úmrtního listu

Úmrtní list vystaví:

Matrika v Pardubicích, náměstí Republiky 12, tel. 466 859 694, přízemí, dveře č. 118

 • občanský průkaz zemřelého
 • rodný, popř. oddací list zemřelého
 • občanský průkaz pozůstalého k ověření rodného čísla a vyznačení změny stavu

 

 • občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • rodný list objednavatele pohřbu
 • objednávku nebo obstaravatelskou smlouvu s pohřební službou

 

 • Tyto doklady je třeba předložit na matriku:
 • osobně (úřední dny Matriky: Po, St, 8.00-17.00hod),
 • prostřednictvím pohřební služby, která zajistí předání pořízených fotokopií dokladů.

 

 • Vystavený úmrtní list zasílá matrika poštou do vlastních rukou.

 

 • Úmrtní list může být vydán:
 • Členům rodiny
 • Zplnomocněným zástupcům
 • Fyzické osobě, která prokáže, že je to nutné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

 

Odevzdání dokladů

 • občanský průkaz zemřelého je třeba odevzdat do 5-dní na matriku (osobně nebo prostřednictvím pohřbení služby – viz výše)
 • kartička pojištěnce – odevzdat na příslušnou pobočku zdravotní pojišťovny
 • pokud zemřelý pobíral příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení či příspěvek na bydlení, je třeba o úmrtí informovat příslušnou pobočku úřadu práce (potvrzení o době hospitalizace v LDN Rybitví vydá sociální pracovník LDN)
 • řidičský průkaz – na dopravní inspektorát
 • V případě cizince cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie-nejbližšímu útvaru policie

 

Vdovský/vdovecký důchod

Žádost o vdovský/vdovecký důchod uplatňuje žadatel sám na Okresní správě sociálního zabezpečení (Pardubice, U Stadionu 2729, tel.-ústředna 466 742 111)

K žádosti je třeba předložit tyto doklady:

 • Úmrtní list
 • Oddací list
 • Nový občanský průkaz, kde je vyznačena změna stavu-vdovec/vdova, nebo alespoň potvrzení o podání žádosti na nový občanský průkaz. Toto potvrzení vydá matrika nebo oddělení občanských průkazů.

Postup při vyřizování pozůstalostí