GDPR – ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto textu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví (dále jen LDN Rybitví) shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které LDN Rybitví zpracovává.

Kontakt na Správce osobních údajů LDN Rybitví:
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Činžovních domů 139-140

533 54 Rybitví

e-mail: info@ldn-rybitví.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu (GDPR), jmenovala od 1. 5. 2018 ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví  pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).

 

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Alena Kučerová
alenakucerova@ldn-rybitvi.cz

 

Informace poskytované  subjektu  údajů o zpracování osobních údajů

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU O VÁS LDN RYBITVÍ ZPRACOVÁVÁ?
 • Osobní údaje a citlivé údaje LDN Rybitví zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (kompletní znění Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ZDE ) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů svých pacientů (klientů) a jsme správci těchto údajů:

 • Osobní údaje a citlivé údaje, které LDN Rybitví získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních (sociálních) služeb (zdravotnická dokumentace, dokumentace o sociálním šetření atd.),
 • Osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
 • Osobní údaje umožňující LDN Rybitví kontakt s Vámi,
 • Osobní údaje blízkých osob (rodinných příslušníků) poskytnutých pacientem, klientem
 • Osobní údaje související se vzájemnými vztahy LDN Rybitví a pacienta.
 • Osobní údaje LDN Rybitví zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování LDN Rybitví přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

 

 1. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ LDN RYBITVÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?
 • Pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.
 • Pro účely vedení dokumentace klientů sociálních služeb na základě plnění zákonných povinností správce jako  zařízení sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
 • Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování zdravotnických nebo sociálních služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).
 • Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.
 • Pro obchodní a marketingové účely pro poskytování zdravotnických a sociálních služeb, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.*

* V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je LDN Rybitví vázán. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je LDN Rybitví povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem LDN Rybitví. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně LDN Rybitví udělit.

 

 1. KOMU LDN RYBITVÍ ANEBO MUSÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?
  • Zdravotním zařízením, rejstříkům, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem;
  • Našim zpracovatelům, kteří pro LDN Rybitví provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
  • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy LDN Rybitví poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;
  • Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
  • Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

 

 

 

 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ LDN RYBITVÍ?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás LDN Rybitví zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Činžovních domů 139-140

533 54 Rybitví

e-mail: info@ldn-rybitví.cz

nebo na e-mailové adrese: stranska@ldn-rybitvi.cz

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou LDN Rybitví  zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů
 • kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů
 • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány
 • zdrojích osobních údajů
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

LDN Rybitví  Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může LDN Rybitví  požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné, náklady na zaměstnance.

V případě, že jste osobní údaje poskytli LDN Rybitví  na základě souhlasu, máte právo:

 • získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci
 • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany LDN Rybitví  k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením GDPR či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete LDN Rybitví   požádat o:

 • opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
 • omezení (blokaci) zpracování

LDN Rybitví   Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba LDN Rybitví  oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

 

V Rybitví dne 20.5.2018

Informace o zpracování osobních údajů dle kategorii subjektů údajů:  

GDPR informace - osoba blízká

GDPR informace - pacient

GDPR informace pro zaměstnance

GDPR informace pro web - bývalý zaměstnanec-1