Poplatky

Nadstandartní pokoj

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Ve smyslu  1 písmeno f) zákona o svobodném přístupu k informacím se stanovuje ve smyslu § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím s účinností od  1. 1. 2016 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

 • Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):

Černobílá:

 • výtisk nebo kopie formát A4 - 3,00 Kč
 • výtisk nebo kopie formát A3 - 4 Kč

Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.

 • Náklady na opatření technických nosičů dat (TND - 1 ks):
  • CD ROM - 12,00 Kč
  • jiný TND - podle pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 • Náklady na odeslání informací (1 ks):
  • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
  • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.

 • Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
  • Za každou započatou hodinu práce referenta - 200,00 Kč
  • Za každou hodinu odborné práce ekonoma - 360,00 Kč

Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je stanoveno od jedné hodiny práce.    

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

Forma úhrady:

Hotově – v pokladně LDN Rybitví
Převodním příkazem – na číslo účtu organizace  32731561/0100


Úhrady za poskytování služeb

Maximální výše úhrady klientem za poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče činí

a) za úkon zajištění stravy ve výši 170 Kč/denně

b) za úkon ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování ve výši 210 Kč/denně

c) za úkony péče je klient povinen zaplatit za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud tato částka není poukazována přímo na účet LDN Rybitví

Např. klient, který je považován za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni IV (úplná závislost) je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku 13 200,- Kč přiznaného příspěvku na péči.

Informace ochotně podá:

ředitelka LDN Rybitví Mgr. Jana Tomšů, tel. : 466 680 125

nebo zdravotně - sociální pracovnice Bc. Olga Voltnerová, Bc. Barbora Vašková, Dagmar Kučerová

tel. : 466 680 126, 774 909 078

sociální pracovnice Mgr. Lucie Laburdová , tel.: 469 779 726