Etický kodex

Tento etický kodex pracovniků stanovuje moralní požadavky na chování všech pracovníků a informuje veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat. Etický kodex je závazný pro všechny pracovníky LDN Rybitví. Etický kodex není právním předpisem, ale je souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy. Významem etického kodexu je, že jasně říká, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích naše LDN staví a o jaké spolupracovníky se chce opírat i do budoucna. Pracovníci dbají na dodržováni lidských práv, řídi se Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony České republiky. Pracovníci se řídí právními předpisy a normami, platnými pro výkon jejich povolání.

Etické zásady ve vztahu k pacientům / klientům

 • Pracovníci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, zdravotní stav, sexualní orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
 • Pracovníci respektují právo pacientů / klientů na vyjádřeni svých přání, potřeb, názorů, postojů a rozhodnutí.
 • Pracovníci respektují právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.
 • Pracovníci jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva pacientů / klientů.
 • Pracovníci chrání právo pacienta / klienta na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.
 • Pracovníci vytvářejí příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb pacienta / klienta s respektováním jeho osobnosti, životních zvyků, duchovních potřeb, intimity a lidské důstojnosti.

etika-ldn

Etické zásady ve vztahu k LDN a ke svým spolupracovníkům

 • Pracovníci plní své povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy.
 • Pracovníci dávají přednost profesionalní odpovědnosti před soukromými zájmy.
 • Pracovníci se snaží o dosažení co nejvyšší úrovně poskytované péče.
 • Pracovníci chráni dobré jméno organizace, a to jak v pracovní době, tak mimo ni.
 • Pracovníci jsou loajální vůči LDN a dbají na zlepšováni jejího dobrého jména a vyvarují se každého jednání, které by jej mohlo poškodit. Své výhrady k problémům vyjadřují v interní diskusi.
 • Pracovníci pozitivně využívají svého emočního potenciálu a zdravého optimismu k energetizaci svých spolupracovníků a vzájemných vztahů. Snaží se kolem sebe šířit příjemnou a pohodovou atmosféru. Základem vztahu mezi pracovníky je čestné, slušné a společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním zaměstnancům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti, nikdy ne před pacientem / klientem a mimo organizaci.
 • Pracovníci se snaží o zvyšování prestiže svého povolání především rozšiřováním svých odborných znalostí a dovedností. Pracovníci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.

Etické zásady managementu LDN vůči zaměstnancům

 • Management vytváří poslání a vizi LDN a jde příkladem v modelování kultury excelence. Vede zaměstnance k odpovědnosti za odvedenou práci a výkon.
 • Management vytváří předpoklady pro zapezpečení korektního a spolupracujícího prostředí v celé LDN
 • Management plánuje kontinulání zvyšování kvality léšebné a ošetřovatelské péče a navozuje atmosféru pro změny s ohledem na rychle se měnící vnější podmínky.
 • Management sleduje znalosti a schopnosti zaměstnanců a jejich potenciál a vytváří předpoklady pro jejich rozvoj. Zaměstnancům, kteří se aktivně ztotožňují s cíly LDN management umožňuje odborný a kariérní růst s návazností na jejich spravedlivé odměňování
 • Management rozvíjí dialog mezi zaměstnanci a managementem. Management respektuje názory zaměstnanců, pečuje o jejich potřeby a pomáhá jim dosahovat jejich osobní cíle.

Ke stažení: