Průběh péče

Průběh péče


Pacient přichází do Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví na základě doporučení ošetřujícího lékaře v nemocnici, kde leží, nebo jeho praktického lékaře. Aby mohl být hospitalizován na oddělení, musí souhlasit s pobytem v LDN a svůj souhlas stvrdit svým podpisem.

V závislosti na onemocnění a volné lůžkové kapacitě je pacient přijat na lůžko na určenou stanici A, B, C.

V den přijetí je vyšetřen příjmovým lékařem a je stanoven plán následné péče – ošetřovatelský, léčebný a rehabilitační. Pacient je po celou dobu pod dohledem ošetřujícího zdravotnického personálu s 24 hodinovou přítomností lékaře.

Denně probíhá vizita ošetřujícím lékařem, 1x týdně probíhá velká vizita vedená primářem nebo náměstkem léčebně preventivní péče. Při vizitě je hodnocen nastavený plán péče o pacienta, který se může aktualizovat, případně doplnit o další zákroky či vyšetření.

Každý pracovní den probíhá rehabilitační cvičení – individuální cvičení s pacientem a skupinové cvičení v rámci léčebného plánu s ohledem na zdravotní stav pacienta.

V případě nutnosti akutního vyšetření při změně zdravotního stavu pacienta nebo plánového vyšetření jej odesíláme na specializovaná pracoviště do Pardubické krajské nemocnice.

V případě zlepšení zdravotního stavu pacienta, zastabilizování jeho chronického onemocnění nebo na přání pacienta či rodiny po domluvě odesíláme pacienta domů či do dalšího následného sociálního prostředí.


Doba pobytu v LDN je hrazena v rámci zdravotního pojištění v různém rozsahu, o délce pobytu rozhoduje ošetřující lékař pacienta. Délka pobytu může být několik dnů, týdnů, ale i měsíců. U některých zdravotních pojišťoven chtějí revizní lékaři zprávu o zdravotním stavu pacientů, kteří jsou v LDN 3 měsíce. Na základě odsouhlasení delšího pobytu revizními lékaři může pobyt pacienta v LDN být prodloužen, pokud dojde k závěru revizních lékařů, že stav pacienta je stabilní, bude pacient propuštěn nebo přesunut na lůžka sociálního charakteru. Aby péče v LDN byla komplexní, musí se zdravotní část propojit se sociální problematikou, to znamená, že rodinní příslušníci i samotní pacienti ihned při příjmu pacienta do LDN jsou kontaktováni zdravotně sociálními pracovnicemi, které jim pomohou informativně řešit sociální problémy.

V den plánovaného propuštění pacienta, pokud rodina nemůže zajistit odvoz nebo zdravotní stav to neumožňuje,je pacientovi zajištěn odvoz zdravotní dopravní službou LDN .

Při propuštění z LDN Rybitví je pacient vybaven závěrečnou propouštěcí zprávou a léky na 3 dny.

Opětovné přijetí do našeho zařízení je možné pouze z indikace ošetřujících lékařů (specialistů, praktického lékaře) v rámci naší volné lůžkové kapacity.