Kvalita a bezpečí

Jedním z našich základních pilířů je kvalita poskytovaných služeb. Snaha poskytovat kvalitní zdravotní a sociální péči, jasně definovanou standardy, vede LDN k úsilí o získání a udržení akreditace jako vyhodnocení poskytování kvalitní a bezpečné péče externím auditem.

Naše indikátory kvality:

Nežádoucí událost je neočekávaná, nežádoucí či potencionálně nebezpečná událost pro pacienty nebo personál, k níž došlo v prostorách LDN.
Za nežádoucí událost považujeme:
Neočekávanou / nežádoucí či potencionálně nebezpečnou událost v diagnostickém, léčebném nebo ošetřovatelském procesu, záměnu pacienta, selhání zdravotnického prostředku nebo technologie při terapeutickém procesu, nepředvídatelnou reakci či změnu chování osob. Všichni zaměstnanci jsou-li svědky nežádoucí události jsou povinni ji hlásit. Za hlášení nežádoucí událostí nejsou sankce. Všechny nahlášené nežádoucí události jsou ihned vyhodnocovány a zařazeny do stupně závažnosti, dále jsou podle stupně závažnosti řešeny. Jednou měsíčně jsou všechny nežádoucí události statisticky zpracovány manažerkou kvality.
Hlášení nežádoucích událostí provádíme vnitřně, zatím nejsme zapojeni do celonárodního hlášení, ale připravujeme se na začlenění do celonárodního hlášení s možností porovnání výsledků s podobným zdravotnickým zařízením. Zároveň nám celonárodní šetření umožní najít naše slabé ale i silné stránky.
Medikační pochybení je událost, která byla vyhnutelná a která mohla způsobit nebo způsobila nesprávné podání léku (chyba v preskripci, přípravě, způsobu podání léku, záměna léku, záměna pacienta, atd.). Rozlišujeme skutečnou chybu (chybný lék byl pacientovi podán) a potenciální chybu (zjištěno před podáním). Od poloviny roku 2014 zatím nedošlo k žádnému medikačnímu pochybení.
Sledujeme každý pád pacienta v LDN (s poraněním i bez poranění). Při příjmu každého pacienta vyhodnocujeme riziko pádu včetně stupně závažnosti. Rizika pádu průběžně přehodnocujeme. Máme nastaveny a do praxe uvedeny preventivní opatření.
Všechny pády i skoro pády jsou hlášeny lékaři. Všichni pacienti jsou po pádu lékařem ošetření a vyšetření včetně dalších lékařských zásahů. Vždy se hledá příčina pádu.
Hlášení pádu probíhá vnitřně, na zvláštním protokolu. Pokud již k pádu došlo, přehodnocujeme preventivní opatření a doplňujeme o další a pacienty opakovaně edukujeme.
Sledujeme dekubity vzniklé v LDN i mimo LDN a stupeň poškození. Vyhodnocujeme rizikové pacienty, navrhujeme preventivní opatření a dle výskytu či nedostatečnému hojení těchto ran přijímáme nápravná opatření jako jsou např. školení personálu, důraz klademe na edukaci pacienta. Dle sledovaného rizika vzniku dekubitů (dáno věkem, chronickým onemocněním, inkontinencí, soběstačností pacienta atd.) je léčebna vybavena kvalitními a v dostatečném množství antidekubitními pomůckami, které jsou stále obměňovány. Dále máme k dispozici více jak 40 aktivních antidekubitních matrací. V roce 2015 jsme zajistili výměnu více jak 50 pasivních antidekubitních matrací. Sledujeme pacientem používanou kožní kosmetiku a popřípadě navrhujeme používání jiných hygienických pomůcek.
Sledujeme počet případů infekcí, vzniklých déle než 48 hodin od přijetí pacienta k hospitalizaci. Naši pacienti jsou ohroženou skupinou, proto sledujeme možné příznaky těchto infekcí.
Všechny nozokomiální infekce jsou hlášeny, evidovány, pravidelně vyhodnocovány s důrazem, zda bylo možno těmto infekcím zabránit či nikoli.
Přínosným nástrojem pro zamezení nozokomiálních infekcí je stálé sledování práce personálu, sledování funkčnosti preventivních opatření či čistoty prostředí, vyškolenou sestrou pro kontrolu infekcí (epidemiologická sestra).
Sledujeme úplnost a správnost údajů v uzavřené i otevřené zdravotnické dokumentaci za sledované období. Každý měsíc probíhají interní audity zdravotnické dokumentace včetně zápisů do protokolu.
Spokojenost pacientů, klientů, rodinných příslušníků sledujeme dotazníkovým šetřením, je na respondentech, zda chtějí dotazník vyplnit anonymně či nikoli. Pro vyplněné dotazníky máme v přízemí léčebny schránku.
Hodnotíme spokojenost zaměstnanců v pracovním procesu průběžně přímými dotazy, sledováním, dotazníkovým šetřením. Zvlášť se zaměřujeme na spokojenost nových pracovníků v době zapracování.
Sledujeme počet oprávněných stížností. Všechny stížnosti přehodnocujeme, ke všem se vyjadřujeme a dle zjištěných výsledků zaujímáme opatření.
Personál je o všech stížnostech oprávněných i neoprávněných, o všech pochvalách informován. Bohužel dnešní doba přináší zápornou kritiku na zdravotníky od veřejnosti a pokud my řešíme neoprávněné stížnosti, jsou naši pacienti ochuzení o čas, který bychom jim věnovali.
Příznaky bolesti jsou sledovány u všech pacientů LDN, jsou zaznamenávány do dokumentace pacienta. Je na lékařích, aby bolest úspěšně léčili, a na sestrách, aby plnily lékařské ordinace ve stanoveném čase, dokázaly s pacienty správně komunikovat a společně hledali i nefarmakologické postupy pro zmírnění bolesti. V tomto procesu hraje významnou roli pacient se svými verbálními i neverbálními projevy bolesti.
Den bez bolesti není pravidelný, je vyhlášen manažerkou kvality. K tomuto šetření je vypracována zvláštní metodika. Zjištěné výsledky jsou předkládány zdravotníkům a vedení léčebny.
Naši pacienti jsou ohroženi malnutricí. U všech nově přijímaných pacientů je stanoveno riziko malnutrice pomocí jednoduchého nástroje. Podle rizika jsou navrženy postupy, popřípadě lékařem ordinovány další zásahy. Riziko je pravidelně přehodnocováno. Den správné výživy je vyhlášen manažerkou kvality. Podle metodiky je sledováno, zda jsou všechny postupy dodrženy, zda postupy vyhovují, zda u pacienta došlo během pobytu k posunu správným směrem. Zjištěné výsledky jsou předkládány zdravotníkům a vedení léčebny.
Čisté ruce = bezpečná péče.
Den hygieny rukou je vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací, i my se k této výzvě připojujeme. V léčebně probíhají periodická školení v hygieně rukou, interní audity. V květnu nejen, že trénujeme, ale i kontrolujeme čisté ruce pod UV lampou. K této akci je přizvána i veřejnost, zejména děti z mateřských a základních škol.
Kvalita a bezpečí
Pomocí indikátorů kvality sledujeme výskyt definovaných událostí, které vypovídají o kvalitě procesů a výsledků poskytované péče v LDN.
Cílem sledování indikátorů kvality a následných opatření vyvozených z výsledků sledování je prevence opakování chyb, snížení rizik a zvýšení efektivity a kvality sledovaných procesů. Indikátory kvality jsou stanoveny s ohledem na strategické cíle a priority LDN.

Odpovědnost za neustálé zvyšování kvality je nedílnou součástí pracovních povinností všech vedoucích pracovníků i každého zaměstnance a bezpečná a kvalitní péče je součástí naší každodenní práce. Profesionální, bezpečnou, kvalitní a komplexní péči poskytujeme každému pacientovi na základě standardizovaných procesů a postupů.

Velký důraz je kladen na stanovení rizik ve všech oblastech činnosti LDN Rybitví aktivní přístup k řízení těchto rizik a to jak v oblasti kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a péče o zaměstnance, tak v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti ochrany zdraví při práci a v nemalé míře bezpečnosti informací.

Interní audity

V LDN probíhají audity, které zjišťují dodržování nastavených postupů, systémů v běžné praxi. Interní audity probíhají dle ročních plánů, s předem stanovenými kontrolními kritérií. Všechny interní audity jsou dokumentovány. Na základě zjištěných nedostatků jsou nastavena a do praxe uvedena nápravná opatření. Naši auditoři jsou k této činnosti vyškoleni a dále si své zkušenosti předávají navzájem.

Rada kvality

Rada kvality je poradním orgánem ředitele. Pravidelně se schází a přehodnocuje kvalitu a bezpečnost všech poskytovaných služeb. Hodnotí všechny indikátory kvality, sleduje hodnocení ze všech interních auditů a jejich vliv na praxi.
Další rozvoj v oblasti řízení kvality je zaměřen na udržování a rozvoj stávajících systémů kvality. Cílem procesního řízení kvality poskytovaných služeb je dokumentace, kontrola, hodnocení a zlepšování činnosti v celé LDN.