Informace pro rodinné příslušníky

Informace pro rodinné příslušníky

(Dostupné na www.ldn-rybitvi.cz)

 • Doba hospitalizace pacienta v LDN se odvíjí od zdravotního stavu, pominou-li zdravotní důvody hospitalizace, lékař rozhodne o propuštění, rodina pacienta je informována cca 10-14 dní před plánovaným datem propuštění. Je nutné myslet na fakt, že doba hospitalizace v LDN Rybitví nemusí pokrýt čekací lhůtu do pobytových zařízení sociálních služeb.
 • Je dobré již od prvopočátku hospitalizace spolupracovat se zdravotně sociálními pracovnicemi LDN Rybitví. Ochotně poskytnou potřebné informace, popř. pomohou s vyplněním žádostí o příspěvky či do domovů pro seniory. Pracovní doba zdravotně sociálních pracovnic je od pondělí do čtvrtka (7:00-15:30). Jednání se zdravotně sociálními pracovnicemi je nutné předem telefonicky (466 680 126, 774 909 078)  či osobně domluvit.
 • Návštěvní hodiny v LDN Rybitví jsou každý den od 10:00 do 18:00
 • Informace o zdravotním stavu podává ošetřující lékař ve všedních dnech od 10:00 do 15:00 a to pouze osobě, která je pacientem uvedená v dokumentaci, pokud nebyl určen jeho opatrovník, zákonný zástupce atd. Pro poskytnutí informací o zdravotním stavu telefonicky je nutné mít stanovené heslo pro telefonickou komunikaci.
 • Ve všední dny do 15:00 je možné získat informace od fyzioterapeutek a pracovnic kognitivní rehabilitace o vývoji schopností pacienta.
 • Další informace o pacientovi Vám sdělí sloužící personál

Vhodné hygienické a osobní potřeby :

 • Menalind krém – vhodné u inkontinentních pacientů
 • Mycí pěna - vhodné u inkontinentních pacientů
 • Vlhčené ubrousky, papírové kapesníčky
 • Sprchový gel , šampon, tělový krém
 • Holící potřeby
 • Hřeben, zubní kartáček, pasta nebo pomůcky v péči o zubní náhradu (nádoba na odkládání zubní náhrady, ústní voda nebo čistící tablety)
 • Ručníky, žínky (možno jednorázové), župan popřípadě vlastní pyžamo/noční košile (nutno zajistit pravidelnou výměnu)
 • Ponožky (nutno zajistit pravidelnou výměnu), boty s páskou přes patu
 • Kompenzační pomůcky (zubní náhrada, brýle, naslouchadlo, chodítko, invalidní vozík apod.)
 • Při využívání vlastní přístrojové techniky je nutné předložit platnou revizní zprávu

Existují dvě možnosti zajištění péče po ukončení pobytu v LDN

 

 

            1.  PÉČE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

 • Péči lze zajistit s pomocí pečovatelské služby či osobní asistence, denní stacionáře
 • Potřebné pomůcky (toaletní křeslo, polohovací lůžko, chodítko…) je možné zapůjčit v půjčovně kompenzačních pomůcek
 • Stravu lze zajistit dovozem obědů přímo domů
 • Ošetřovatelskou péči (převazy, odběry krve, aplikaci inzulínu, rehabilitaci) lze zajistit pomocí domácí zdravotní péče – předepisuje praktický lékař, je hrazena ze zdravotního pojištění
 • Veškeré kontakty na dané služby Vám předají sociální pracovnice

            2. DOMOV PRO SENIORY

 • Je nutné podat žádost, kterou Vám popřípadě pomohou vyplnit sociální pracovnice
 • Žadatel ji musí potvrdit svým podpisem
 • Lékař LDN vystaví lékařské vyjádření, které je potřebné k žádosti (235,-Kč)
 • Žádost je možné poslat poštou či doručit osobně do daného zařízení – toto je v kompetenci rodiny pacienta
 • Je dobré zvážit podání žádostí do více domovů pro seniory, z důvodu dlouhých čekacích lhůt do těchto zařízení

Dosílka důchodu

            1.ÚČET

Důležité je, aby někdo z blízkých měl dispoziční právo

            2. Česká pošta

 • Důchod vyplatí jen příjemci, popřípadě opatrovníkovi, zvláštnímu příjemci důchodu nebo manželovi/manželce pacienta
 • Pokud pacient podepíše Příkazní smlouvu, může rodina zajistit dosílku důchodu do LDN Rybitví (Činžovních domů 140)
 • Je nutné, aby rodina každý měsíc kontaktovala Českou poštu a potvrdila opětovnou dosílku důchodu do LDN
 • Výplatu důchodu je třeba předem nahlásit sociálním pracovnicím

(tel: 466 680 126, 774 909 078)

 • Pokladní dny jsou v Úterý a ve Čtvrtek od 12:30- 15:00
 • Výplata důchodu je uskutečněna na základě podpisu pacienta/příjemce důchodu
 • Pokud pacient/ příjemce důchodu není schopen podpisu, nelze s ním uzavřít Příkazní smlouvu.V tomto případě je vhodné obrátit se na městský či obecní úřad, který ustanoví zvláštního příjemce důchoduVzorový formulář k ustanovení zvláštního příjemce důchodu Vám předají zdravotně sociální pracovnice LDN Rybitví

  Vedoucí oddělení sociální péče Magistrátu města  Pardubic  – řeší ustanovení zvláštního příjemce důchodu  telefonický kontakt: 466 859 627

Opatrovnictví

 • Kdy začít opatrovnictví řešit?
  • V případě, kdy pacient není schopen z důvodu trvalého omezení či ztráty svých schopností samostatně řešit své právní záležitosti ( jedná se o přijímání finančních prostředků, rozhodování v osobních  či majetkových záležitostech)
 • Opatrovnictví je jednou z forem zastoupení, kdy je soudem opatrovanci jmenován opatrovník, aby hájil jeho zájmy.
 • Soud může omezit svéprávnost člověka pouze v rozsahu, v jakém člověk není schopen právně jednat (např. soud omezí způsobilost člověka právně jednat v souvislosti s prodejem nemovitých věcí, v souvislosti s nakládáním s určitým finančním obnosem)
 • Aby bylo možné zahájit řízení o omezení svéprávnosti, musí soud obdržet návrh na omezení svéprávnosti.
 • Návrh se podává na okresní soud dle místa trvalého bydliště. K podání návrhu je vhodné přiložit lékařskou zprávu, ve které je popsán zdravotní stav posuzované osoby.
 • Kontakt na okresní soud v Pardubicích: Na Třísle 118, 530 95 Pardubice, tel: 466 750 111

Detenční řízení

 • Detenční řízení se týká všech osob, které se dostaly do zdravotnického zařízení bez souhlasu (např. pacient nebyl schopen dát souhlas s hospitalizací pro svůj aktuální zdravotní stav)
 • Zdravotnické zařízení je povinno do 24 hodin nahlásit soudu přijetí pacienta bez souhlasu s hospitalizací a tím je zahájeno tzv. detenční řízení.
 • Soud do sedmi dnů od začátku hospitalizace rozhodne, zda je hospitalizace v souladu se zákonem nebo zda má být osoba propuštěna.
 • Soud ustanoví opatrovníka, který má za úkol zastupovat pacienta jen v tomto řízení (tzn. nemůže za klienta vyřizovat žádné další věci –např. řešit bytové problémy, sociální dávky apod.)

Příspěvek na péči

 • Pokud pacient pobírá příspěvek na péči či má podanou žádost o tuto dávku je nutné, aby rodina do osmi dnů ohlásila hospitalizaci na příslušném úřadu práce
 • Formulář Žádosti o příspěvek na péči je k dispozici u zdravotně sociálních pracovnic, které poskytnou potřebné informace k vyřízení této dávky, popřípadě pomohou s vyplněním dané žádosti
 • Žádost o příspěvek na péči je možné podat již v začátku hospitalizace nebo po uplynutí 60ti dnů strávených na lůžkách následné péče – v obou případech je nutné po uplynutí již zmíněné doby doručit na příslušný úřad práce potvrzení hospitalizace, které vystaví zdravotně sociální pracovnice