Sociální pobytové služby

Sociální pobytové službyPosláním sociální pobytové služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je poskytnout dočasné zázemí v klidném a bezpečném prostředí osobám, které potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech, a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí.

 

Cíl služby

Cílem je poskytnout dočasnou podporu a pomoc osobám, které již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby, prostřednictvím individuální služby a motivováním uživatele k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Dílčí cíle

 • Podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytováním pobytové sociální služby přispívat k udržování, obnovování a rozvíjení soběstačnosti uživatelů a napomáhat udržování běžných sociálních vztahů.

Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství.

Rozsah a forma pomoci a podpory musí:

 • zachovávat lidskou důstojnost
 • vycházet z individuálně určených potřeb osob
 • působit na osoby aktivně
 • podporovat rozvoj jejich samostatnosti
 • motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování sociální situace
 • posilovat jejich sociální začleňování
 • být poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod

Sociální pobytové služby

Cílovou skupinou, pro kterou je určena sociální služba, jsou v převážné míře imobilní senioři a imobilní osoby s chronickým onemocněním. U těchto osob je nezbytně nutné zajišťovat 24 hodin denně službu, protože jejich postižení jsou natolik vážná, že bez druhé osoby není možné, aby jejich život byl i v těchto chvílích důstojným a ne, aby se stával pouze utrpením, které musí mlčky snášet. Vzhledem k tomu, že naše zařízení zabezpečuje odborné služby pro pacienty, kteří jsou v obdobné situaci, je takto poskytovaná služba pro klienty optimální.

Cílovou skupinu sociální služby poskytované v LDN Rybitví jsou osoby s chronickým onemocněním ve věku:

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři nad 80 let, kteří potřebují komplexní ošetřovatelskou péči

Službu v našem zařízení může využívat najednou 17 osob.

Služba není určena osobám:

 • které jsou fyzicky soběstačné, nezávislé na péči jiné osoby,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci v nemocnici,
 • které žádají o službu, kterou zařízení neposkytuje,
 • které nesplňují podmínky pro přijetí do sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče - dle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Naše služby neposkytujeme osobám:

LDN Rybitví může jako poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb se zájemcem z důvodů uvedených v § 91 odst. 3, písmeno a – c, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění pokud:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis (např. akutní infekční onemocnění)

Comments are closed.