NÁVŠTĚVY OD 11. 10. 2021

 

 

Změna návštěvních hodin v LDN Rybitví od 11. 10. 2021

 

Od 17. května 2021 Ministerstvo zdravotnictví České republiky připouští návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení za těchto podmínek:

Podmínky pro návštěvu pacientů/klientů v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví
Ministerstvo zdravotnictví omezuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů
v zdravotnických zařízeních tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující
pacienta prokáže, že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem
působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve
Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy, osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření
poskytovatele.

Mgr. Jana Tomšů
Ředitelka LDN Rybitví

Časový harmonogram návštěv :

PO-ST-PÁ 13,00 – 17,00 hodin

ÚT a ČT 13,00 - 15,30 hodin

NE 13,00 – 15,30 hodin

Délka návštěvy je u jednoho pacienta, klienta je maximálně 45 minut .

 

 

Comments are closed.