Nabídka volných pracovních míst – sociální pracovník/ce

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

 

OZNÁMENÍ O NABÍDCE VOLNÉHO MÍSTA

Ředitelka LDN Rybitví nabízí obsazení pracovního místa:

Sociální pracovník/pracovnice  Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví

Místo výkonu práce: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Platové zařazení:  10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  a nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě )

Charakteristika vykonávané činnosti:

-          Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci. Samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby v nepříznivé sociální situaci. Zajišťování sociálně právního poradenství. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace. Koncepční činnost sociální práce v zařízeních sociálních služeb, ve zdravotnických zařízeních.

 

-          Požadavky:

-                    vysokoškolské vzdělání sociálního směru

-                    odborná praxe v sociálních službách

-                    dobrá znalost práce s PC

-                    koncepční myšlení

-                    analytické schopnosti

-                    řídící a organizační schopnosti

-                    samostatnost a vysoké pracovní nasazení

-                    zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

-                    dobré komunikační  schopnosti a vystupování

-                    orientace v ekonomice zdravotnictví

-                    schopnost koordinace týmové práce

-                    znalost zákona č. 108/2006 Sb.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

•          přesné označení volného místa

•          jméno, příjmení a titul uchazeče

•          datum a místo narození uchazeče

•          státní příslušnost uchazeče

•          místo trvalého pobytu uchazeče

•          telefonní kontakt

•          číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

•          datum a podpis uchazeče

 

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

•          profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech

•          výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

•          ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

•          prohlášení na ochranu osobních údajů podle GDPR

Nabízíme:

-                    platové  podmínky dle platových tarifů

-                   osobní příplatek, geriatrický příplatek

-                    závodní stravování

-                    příspěvky z FKSP (6.500,- v roce 2018)

-                    dodatková dovolené

 

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky:        do 30.8.2018

Způsob podání přihlášky:  písemně na adresu: LDN Rybitví

Mgr. Jana Tomšů, ředitelka

Činžovních Domů 139 - 140

533 54  Rybitví

 

Informace:    tel : 466 680 125 Mgr. Jana Tomšů

tomsu@ldn-rybitvi.cz

 

 

 

 

Comments are closed.